انتظارات یک مدیر از نرم افزار مدیریت مدرسه چیست؟

مدیر مدرسه نیازمند سامانه ای یکپارچه جامع برای مدیریت مدرسه است، جامع باشد از این جهت که تمام جنبه های مربوط به هوشمندسازی مدارس را در عین سادگی مدیریت آن شامل شود، خوشبختانه با روند رو به رشد تولید نرم افزارهای هوشمند مدیریت مدرسه در کشور و افزایش تعداد گزینه های قابل توجه، مدیر دست […]