بلاگ

دبیران از عملکرد دایاموز راضی هستند

فنلاند چگونه موفق‌ترین سیستم آموزشی دنیا را دارد

دایاموز وضعیت تحصیلی دانش آموزان را کاراتر به اولیا منعکس می کند

پشتیبانی کارآمد، وجه تمایز دایاموز

نگاهی به الگوی ارزشیابی تحصیلی کشورهای مختلف

قوانین کاربردی و جالب در سیستم آموزشی چند کشور

عجایب 15 گانه سیستم های آموزشی دنیا