ابتدا برای دانلود اپلیکیشن به آدرس زیر در اپ استور بروید :

 

apps.apple.com/us/app/dayaland

 
 

و سپس برای اجرای اپلیکیشن فایل راهنمای ریز را مطالعه کنید :