تیم مشاور فروش و پشتیبانی دایاموز در خدمت شماست

علیرضا مهرورز

مدیر فروش دایاموز

مهندس نوید طبسی

مدیر عامل شرکت همراه افزار دایا

حمید رحیمیان

مدیر پشتیبانی دایاموز

TOP