بلاگ نرم افزار مدرسه دایاموز با مطالب جدید و آموزنده

مدرسه هوشمند

کلاس هوشمند
هنگام شنیدن نام کلاس، خاطرات دوران تحصیل در کلاسی شامل تخته سیاه، گچ، نیمکت های چوبی برای ما تداعی می شود، این تصاویر نوستالوژیک در این دوره در حال تغییر است. مدیران مدارس و موسسات آموزشی به سمت ایجاد کلاس هوشمند حرکت می کنند و دانش آموزان امروز با یادآوری مفهوم کلاس درس، تصویر بسیار

هوشمندسازی مدارس

ویترا مدارس بین المللی در سوئد ویترا بیشتر از یک مدل است. این طرحی از مدارس است که در سراسر سوئد مورد استفاده قرار گرفته . ویترا تفکر مدرسه قدیمی را که شامل ردیف های میز در یک خط بودن به دور انداخت و برای هوشمندسازی مدرسه کلیه کلاس های درس را به نفع محیطی

تبلیغات مدرسه

تبلیغات مدرسه هوشمند
برندسازی در تبلیغ مدرسه غیردولتی کمک می کند تا در شهری که دارای مدارس مشابه و متنوع است، مدرسه شما متمایز شناخته شود، برندسازی مدرسه هویتی را ایجاد می کند که دیگر مدارس برای ارتقا تصویر مدرسه خود در اذهان، مدرسه شما را الگو قرار دهند. ایجاد برند به مدرسه شما جایگاهی منحصر به فرد
TOP